STATUT

 

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ 

I STOPNIA 

 

 

im. Ignacego Jana Paderewskiego

w Kartuzach

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, zwana dalej Szkołą, jest publiczną szkołą muzyczną finansowaną przez organ prowadzący.

 

§ 2

Szkoła nosi imię Ignacego Jana Paderewskiego.

 

§ 3

Siedzibą Szkoły jest budynek usytuowany przy ul. dr A. Majkowskiego 5, 83-300 Kartuzy.

 

§ 4

Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest minister właściwy do spraw kultury.

 

§ 5

Szkołę powołano decyzją Ministra Kultury i Sztuki i w Warszawie z dniem 1.VI.1971 r.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Szkoły

§ 6

Szkoła w swej działalności dydaktyczno-wychowawczej jest otwarta na historię 

i współczesność kultury muzycznej i działalność artystyczną regionu pomorskiego, 

a w szczególności kaszubskiego. Współpracuje ze szkołami muzycznymi województwa pomorskiego, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i innymi instytucjami życia kulturalnego miasta Kartuz oraz Trójmiasta. 

 

 

§ 7

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dn. 7 IX 1991 r. o Systemie Oświaty oraz z innych przepisów prawa z uwzględnieniem programu wychowawczego Szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska:

1. Zainteresowanie ucznia muzyką.

2. Rozbudzanie zamiłowania do muzyki.

3. Nauczanie podstaw gry na instrumencie.

4. Rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego.

5. Przygotowanie ucznia do publicznych występów estradowych, zachęcanie 

           do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym.

6. Zapoznanie ucznia z podstawową wiedzą o muzyce.

7. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna.

8. Przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

9. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i  

           zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną.

10. Kształtowanie poprawnych zachowań wobec kolegów szkolnych, nauczycieli i rodziców.

11. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego,  

            regionu i kraju.

12. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.

13. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i 

           bezpieczeństwu.

14. Uczenie życia i aktywności w grupie rówieśników oraz społeczności szkolnej.

15. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.

16. Rozwój postaw patriotycznych w aspekcie tożsamości regionalnej.

 

§ 8

Szkoła realizuje cele, o których mowa w § 7 poprzez:

1. prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych 

           planem nauczania,

2. organizowanie w roku szkolnym imprez prezentujących osiągnięcia uczniów, takich jak: 

           koncerty klasowe, środowiskowe, okolicznościowe, półroczne, roczne, itp.,

3. uczestniczenie uczniów w przesłuchaniach i konkursach regionalnych oraz 

           ogólnopolskich,

4. organizowanie, co roku Konkursu Młodego Gitarzysty dla uczniów szkół muzycznych

 I stopnia,

5. organizowanie koncertów umuzykalniających dla przedszkoli, szkół podstawowych i 

            ponadpodstawowych miasta Kartuz i okolic,

6. organizowanie, co 2 lata „Kartuskich Spotkań Chórów szkół muzycznych I stopnia 

           województwa pomorskiego”.

 

§ 9

Szkoła współdziała ze środowiskiem lokalnym i z samorządem terytorialnym w zakresie rozwijania działalności muzycznej poprzez: 

1. pozyskiwanie środków finansowych na organizację Konkursu dla uczniów szkół muzycznych I stopnia oraz co 2 lata Kartuskich  Spotkań chórów szkół muzycznych województwa pomorskiego.

2. wspólną organizację recitali fortepianowych znanych osobistości życia muzycznego 

w Polsce.

3. organizowanie koncertów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży ze szkół oświatowych z terenu gminy i powiatu.

4. organizowanie Konkursów wiedzy o życiu i twórczości kompozytorów dla uczniów szkół oświatowych miasta Kartuz i powiatu kartuskiego.

5. udział uczniów w koncertach środowiskowych i okolicznościowych:

a) koncert z okazji Święta Niepodległości

b) koncert z okazji Świąt Bożego Narodzenia

c) koncerty monograficzne poświęcone kompozytorom.

 

 

 

 

 

Rozdział III

Organizacja szkoły

 

§ 10

Organizację roku szkolnego określa minister właściwy do spraw kultury.

 

§ 11

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania i planu pracy szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza specjalistyczna jednostka nadzoru.

§ 12

Czas trwania nauki dzieli się na:

1. cykl 6-letni który obejmuje następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne: instrument główny, zespół instrumentalny, zajęcia z akompaniatorem, zajęcia indywidualne (fortepian dodatkowy), rytmika z kształceniem słuchu, zespół, kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi, chór lub orkiestra.

2. cykl 4-letni który obejmuje następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne: instrument główny, zespół instrumentalny, zajęcia z akompaniatorem, zajęcia indywidualne (fortepian dodatkowy), zespół, podstawy kształcenia słuchu, kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi, chór lub orkiestra. 

 

§ 13

 

1. Szkoła kształci uczniów w dwóch działach: instrumentalnym i dziale muzykowania zespołowego, w specjalnościach:

a)  fortepian

b)  akordeon

c)  flet

d)  klarnet

e)  gitara

f)  skrzypce

g)  altówka

h)  perkusja

i)   trąbka

j)   sakshorn tenorowy

 

2.  Przedmioty: rytmika z kształceniem słuchu, podstawy kształcenia słuchu, kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi prowadzone są w grupach do 12 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą być prowadzone w grupach do 16 uczniów.

3.  W klasach pierwszych cyklu sześcioletniego i czteroletniego decyzję o przydziale uczniów do poszczególnych zespołów podejmuje dyrektor. 

4.  W pozostałych klasach dyrektor podejmując decyzję o przydziale ucznia do zespołów, zespołów instrumentalnych i na zajęcia indywidualne zasięga opinii odpowiednio nauczyciela przedmiotu głównego lub nauczycieli prowadzących poszczególne zespoły oraz uwzględnia umiejętności i możliwości ucznia. Dyrektor szkoły może również uwzględnić wnioski rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

5.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub nauczyciela dyrektor na początku każdego semestru nauki może podjąć decyzję o zmianie przydziału ucznia do zespołu, zespołu instrumentalnego lub na zajęcia indywidualne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja taka może nastąpić w każdym momencie nauki.   

6.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, po zasięgnięciu opinii nauczyciela przedmiotu głównego kwalifikuje ucznia do działu instrumentalnego albo do działu muzykowania zespołowego. 

7.  Wniosek, o którym mowa w pkt. 4 składa się do dyrektora szkoły najpóźniej do dnia 15 maja w roku szkolnym, w którym uczeń uczęszcza do klasy III w cyklu sześcioletnim albo do klasy II w cyklu czteroletnim. Listę uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych działów dyrektor szkoły ogłasza w ciągu 14 dni po terminie wymienionym w zdaniu poprzednim.

8.  W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek nauczyciela lub rodzica ucznia dyrektor szkoły może podjąć z końcem roku szkolnego decyzję o przeniesieniu ucznia z działu instrumentalnego na dział muzykowania zespołowego lub odwrotnie.

9.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o przeniesieniu ucznia może zostać podjęta w trakcie roku szkolnego.

10.  Decyzję o zwiększeniu wymiaru zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych z instrumentu głównego, zespołu instrumentalnego oraz z zajęć indywidualnych podejmuje dyrektor szkoły, z uwzględnieniem możliwości finansowych i kadrowych szkoły.

 

 

§ 14

Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 15

 

Podstawową formą pracy Szkoły są obowiązkowe zajęcia dydaktyczne prowadzone 

w systemie lekcji indywidualnych i grupowych.

 

§ 16

Godzina lekcyjna trwa 45 minut lub 30 minut.

 

§ 17

1. Nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych sprawują opiekę nauczyciele prowadzący te zajęcia, a po i między lekcjami rodzice. 

2. Wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele Szkoły sprawują opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej terenem i odpowiadają za ich bezpieczeństwo.

 

§ 18

Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać poza zajęciami dydaktycznymi z pomieszczeń szkolnych.

 

§ 19

1. W Szkole działa biblioteka szkolna i czytelnia, które spełniają funkcje informacyjne 

 i udostępniają materiały biblioteczne uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

2. Szczegółowa organizacja biblioteki.

a) Godziny pracy biblioteki i czytelni są dostosowane do tygodniowego rozkładu zajęć uczniów i uwzględniają potrzebę korzystania ze zbiorów po lekcjach.

b) Biblioteka szkolna gromadzi i opracowuje zbiory nut, książek, czasopism oraz materiałów audiowizualnych niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych Szkoły.

c) Wypożyczanie nut i książek

d) Prowadzenie czytelni

e) Wypożyczanie materiałów audiowizualnych nauczycielom

f) Inwentaryzowanie i katalogowanie nowo zakupionych pozycji

g) Konserwacja materiałów bibliotecznych

h) Popularyzacja literatury o tematyce muzycznej.

 

3. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

a) Udostępnienie zbiorów 

b) Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i 

           tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach.

c) Prowadzenie różnych form wizualnej informacji o nowościach wydawniczych

d) Gromadzenie i katalogowanie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami 

           Szkoły

e) Ewidencja zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w zarządzeniach Ministra właściwego ds. Kultury.

f) Opracowanie biblioteczne zbiorów 

g) Opracowanie techniczne oraz katalogowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi 

           w bibliotekoznawstwie

h) Selekcja zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych, przy współudziale nauczycieli w  

           porozumieniu z kierownikiem jednostki)

i) Konserwacja zbiorów bibliotecznych

j) Zapis wypożyczeń materiałów bibliotecznych

k) Prowadzenie statystyki okresowej służącej sprawozdawczości i ocenie efektywności  

            pracy biblioteki.

l) Opracowanie rocznych planów działalności biblioteki

m) Uzgadnianie stanu majątkowego biblioteki z księgowością

n) Projektowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy.

o) Udział nauczyciela bibliotekarza w kontroli księgozbiorów 

p) Odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki

 

 

 

Rozdział IV 

Organy Szkoły

 

§ 20

Organami Szkoły są:

1. Dyrektor

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

4. Samorząd Uczniowski

 

§ 21

 

1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza i z niego odwołuje organ prowadzący. 

2. Kompetencje i zakres obowiązków dyrektora szkoły:

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na 

            zewnątrz;

b) sprawuje nadzór pedagogiczny i artystyczny;

c) sprawuje opiekę nad uczniami, stwarzając im warunki harmonijnego rozwoju 

            psychofizycznego;

d) podejmuje decyzje w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii  

            Samorządu Uczniowskiego;

e) odpowiada za poziom kształcenia;

f) opracowuje projekt planu finansowego;

g) dysponuje środkami finansowymi i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie;

h) opracowuje arkusz organizacyjny oraz plan pracy szkoły i czuwa nad jego realizacją;

i) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

j) nagradza wyróżniających się w pracy nauczycieli i pracowników, a także podejmuje  

            decyzje o konsekwencjach służbowych wobec winnych zaniedbań i uchybień w pracy;

k) współpracuje z pozostałymi organami szkoły i organizuje współpracę między nimi;

l) przygotowuje posiedzenia rady pedagogicznej oraz realizuje uchwały podjęte przez nią  

            w ramach jej kompetencji.

m) dyrektor może powołać zespół problemowo zadaniowy ds. wdrażania zmian 

            w prawie oraz ewaluacji dokumentów dotyczących spraw dydaktycznych;

n) dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z  

            przepisami prawa

o) dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący szkołę o wstrzymaniu  

            wykonania uchwał;

p) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych  

           organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest  

           działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności  

           dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

§22

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji statutowych  zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły

b)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole

d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

f) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć  

            lekcyjnych

g) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły

h) opiniowanie wniosków  dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

            i innych wyróżnień

i) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

            prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego

j) przygotowanie i uchwalenie projektu statutu albo jego zmian

k) możliwość występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora

l) ustalenie regulaminu swojej działalności

m) uchwalenie programu wychowawczego szkoły

 

3. Nauczyciel ma prawo wyboru podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rada pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program nauczania. 

 

4. Dopuszczony do użytku w szkole program nauczania stanowi szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej.

 

5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca,  zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

 

§ 23

1. W Szkole działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów Szkoły.

2. Do kompetencji rady rodziców należy:

a) ustalenie regulaminu swojej działalności

b) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły  

           obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do  

           uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub   

           wychowania szkoły, o którym mowa w art.34. ust.2, - Ustawy z dnia 7.09. 1991 r. o  

           systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z dnia 2 grudnia 2004 r.)

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

e) możliwość występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego  

     szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach

f) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu  

           podręczników,

g) przedstawienie opinii o nauczycielu w związku z uzyskiwaniem przez nauczyciela 

           kolejnego stopnia awansu zawodowego

 

3. Formy współpracy rady rodziców z radą pedagogiczną.

a) Udział rady rodziców w zebraniach rady pedagogicznej.

b) Udział przedstawiciela rady pedagogicznej w zebraniach rady rodziców.

c) Spotkania rady rodziców z dyrektorem szkoły: jeden raz w semestrze i według potrzeb.

d) Składanie pisemnych wniosków przez radę rodziców do dyrektora szkoły lub do rady  

           pedagogicznej.

         

 

§ 24

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kartuzach nie prowadzi działalności finansowej.

 

§ 25

1. Szkoła zapewnia współpracę między nauczycielami i rodzicami poprzez:

a)    Organizowanie na początku roku szkolnego spotkania rodziców z Dyrektorem Szkoły;

b)    Organizowanie, co najmniej raz w semestrze popisów klasowych połączonych z 

       wywiadówką;

c)    Przeprowadzenie wywiadówek semestralnych;

d)    Indywidualne spotkania z rodzicami w miarę istniejących potrzeb;

e)    Rozmowy telefoniczne z rodzicami lub powiadomienie listowne.

f)    Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami może być jedynie 

       Szkoła. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami/ prawnymi opiekunami tylko w  

       klasach, a nie na korytarzu szkolnym.

g)   Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami i udzielania  

       informacji o uczniu w czasie trwania lekcji.

h)   Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły kierowane są przez rodziców prawnych opiekunów kolejno do: nauczyciela przedmiotu, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę.

 

2. Formy współpracy z rodzicami wymienione w ust.1 § 25 mają na celu:

a) Zapoznanie rodziców z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi Szkoły i danej klasy;

b) Zapoznanie rodziców z WSO;

c) Informowanie rodziców o zachowaniu, postępach w nauce i frekwencji ucznia;

d)   Powiadamianie rodziców ucznia o grożących mu ocenach niedostatecznych lub  

           dopuszczających z instrumentu głównego i kształcenia słuchu na miesiąc przed terminem  

            klasyfikacji;

e) Zapewnienie ścisłej współpracy między szkołą i domem w procesie dydaktyczno- 

           wychowawczym;

f) Pozyskiwanie informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia swoich dzieci;.

            

§ 26

 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy:

a) Uchwalenie regulaminu swojej działalności przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym

b) Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów 

oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych Szkoły.

c) Możliwość przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków 

i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

- właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

           - prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

           - prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej

           - zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

      - w porozumieniu z dyrektorem,

    - prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego 

d) Przedstawienie opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

e) Opiniowanie programu wychowawczego szkoły

f) Opiniowanie statutu szkoły

g) Możliwość przedstawiania opinii o nauczycielu przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela przez dyrektora szkoły

 

§ 27

Rozwiązywanie sporów między organami Szkoły odbywa się na wniosek Dyrektora Szkoły, 

Rady Pedagogicznej, lub Samorządu Uczniowskiego na specjalnie zwołanym posiedzeniu 

z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

 

 

 

Rozdział V

Szkoła jako zakład pracy

 

§ 28

1. Dyrektor Szkoły zatrudnia nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, 

o których mowa w ust.1 określają przepisy Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz odpowiednie zarządzenia Ministra właściwego ds. Kultury.

 

 

 

§ 29

Zakres zadań i obowiązków nauczycieli.

1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

3. Nauczyciel ma prawo między innymi do:

a) twórczego realizowania programu nauczania;

b) pomocy w swych działaniach ze strony Dyrektora Szkoły i organu prowadzącego       Szkołę;

c) zapewnienia mu odpowiednich warunków pracy;

d) pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły;

e) rzetelnej oceny jego pracy;

f) nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

4. Nauczyciel jest zobowiązany do:

a) pełnej realizacji programu przyjętego w danym roku szkolnym;

b) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów;

c) odkrywania uczniów szczególnie uzdolnionych i kierowania ich dalszym rozwojem;

d) rzetelnego przygotowania uczniów do egzaminów;

e) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć oraz wszelkiego rodzaju imprez organizowanych przez Szkołę;

f) orientowania się w problemach i potrzebach uczniów i udzielania im pomocy 

w przezwyciężaniu trudności szkolnych;

g) bezstronnej, obiektywnej i jawnej oceny uczniów;

h) poszanowania godności uczniów;

i) podnoszenia własnej wiedzy merytorycznej;

j) dbałości o estetyczny wygląd powierzonej jego opiece sali lekcyjnej oraz 

o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;

k) systematycznego prowadzenia powierzonej mu dokumentacji szkolnej;

l) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i regulaminie Rady           Pedagogicznej;

m) uczestnictwa w komisjach egzaminacyjnych do których został powołany;

n) wybierania programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Wybrany program nauczania oraz podręczniki nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej.

 

5. Nauczyciel może wchodzić w skład zespołów przedmiotowych lub problemowo zadaniowych. Pracą zespołu zadaniowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora Szkoły. Do zadań zespołu przedmiotowego należy opracowywanie:

a) wymagań edukacyjnych i ich ewaluacji,

b) programów nauczania wraz z ich ewaluacją,

c) wewnątrzszkolnego systemu oceniania i jego ewaluacja,

d) składanie propozycji programów na przesłuchania organizowane przez  Centrum Edukacji Artystycznej.

 

Do zadań zespołu problemowo – zadaniowego należą:

1. działania związane z wewnętrznym i zewnętrznym mierzeniem jakości pracy szkoły,

2. realizacja zmian w prawie oświatowym,

3. diagnoza uczniów mających problemy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Uczniowie Szkoły

 

§ 30

 

1. Prawa ucznia są określone w oparciu o prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka zwłaszcza w Art 28-31 i uczniowie mają prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

b) poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

c) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

d) uzyskania świadectwa z wyróżnieniem, gdy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskają średnią ocen co najmniej 4,75 z wszystkich przedmiotów,

e) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,

f) korzystania z sal ćwiczeniowych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki,

g) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

h) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową

 

2. W przypadku gdy zostały naruszone prawa ucznia, rodzice (prawni opiekunowie) składają skargę na piśmie do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły rozpatruje skargę w ciągu 7 dni: wysłuchuje strony sporządza notatkę pisemną i rozstrzyga sprawę w oparciu o statut szkoły. W sytuacji, gdy jedna ze stron nie zgadza się, powyższą sprawę kieruje się do wizytatora Regionu Pomorskiego w terminie 7 dni.

W taki sam sposób postępuje się, gdy uczeń jest pełnoletni. W tym przypadku skargę na piśmie do dyrektora szkoły kieruje uczeń pełnoletni.

 

3. Obowiązki ucznia:

a) każdy uczeń systematycznie i aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach edukacyjnych, zgodnie z planem nauczania dla danego cyklu,

b) każdy uczeń przychodzi dobrze przygotowany na wszystkie zajęcia edukacyjne, na które jest zobowiązany uczęszczać zgodnie z planem nauczania,

c) każdy uczeń podczas trwania tych zajęć zachowuje się nienagannie, przestrzega norm współżycia i etyki,

d) nieobecność ucznia niepełnoletniego na zajęciach edukacyjnych usprawiedliwiają rodzice (prawni opiekunowie) telefonicznie, ustnie lub pisemnie w terminie 7 dni, uwzględnione jest również zwolnienie lekarskie,

e) uczeń pełnoletni swoją nieobecność na zajęciach edukacyjnych usprawiedliwia samodzielnie, telefonicznie w terminie 7 dni, lub ustnie na następnych zajęciach edukacyjnych, uwzględnione jest również zwolnienie lekarskie,

f) każdy uczeń na terenie szkoły dba o swój schludny wygląd; czysty i funkcjonalny, obowiązuje obuwie zmienne,

g) uczniowie biorący udział w koncertach ubierają się zgodnie z tematyką danego koncertu,

h) uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na zajęciach edukacyjnych po wejściu do klasy, uczniowie oddają wyłączone telefony komórkowe pod opiekę nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne.

 

§ 31

1. Jeżeli w Szkole będzie pobierał naukę uczeń niepełnosprawny Dyrektor Szkoły określa 

w  trybie zarządzenia osobę odpowiedzialną za opiekę nad uczniem.

2. W przypadku uczniów mających problemy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, Dyrektor powołuje zespół problemowo-zadaniowy do zdiagnozowania konkretnego przypadku oraz określenia form opieki i pomocy uczniom.

3. W razie trudności psychologicznych Dyrektor Szkoły będzie kierował ucznia 

do psychologa regionalnego, mającego swoją siedzibę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3.

 

§ 32

W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, Dyrektor Szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. Indywidualny program lub tok nauki mogą być realizowane na każdym poziomie kształcenia. Zezwolenie, o którym mowa wyżej może być udzielone po upływie, 

co najmniej jednego roku, a w uzasadnionych przypadkach - jednego okresu nauki ucznia 

w Szkole.

 

Regulamin indywidualnego toku nauki:

1. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub  wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

2. a) Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych artystycznych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

b)Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

c)Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym mowa w pkt.5.

3. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły artystycznej nierealizującej kształcenia ogólnego, zwanej dalej „szkołą”.

4.  a) Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki.

      b)  Z wnioskiem o udzielenie ze zwolnienia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

- pełnoletni uczeń

- rodzice(prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;

- nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

c) Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia.

d) Do wniosku, o którym mowa w lit.c nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, powinien dołączyć informacje o predyspozycjach i możliwościach ucznia oraz o jego dotychczasowych osiągnięciach, a także indywidualny program nauki, o którym mowa w pkt.5.

e) W przypadku gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne,  których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, nie jest nauczyciel przedmiotu głównego, informacje, o których mowa w lit.2, opiniuje nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którego dotyczy wniosek.

      5.  a) Nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o                     udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza  szkoła, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.  

             b) Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych artystycznych ustalonych dla danej klasy i wynikających z podstawy programowej.

             c) W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia  edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, pedagog, psycholog oraz zainteresowany uczeń.

d) W przypadku gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, nie jest nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którym mowa w lit.a  opiniuje nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którego dotyczy wniosek.

e) Przepisy lit.a-d stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki.

   6. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej.

   7. a) Dyrektor szkoły, po  uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki.

b) Zezwolenie, o którym mowa w lit. a jest udzielane na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.

c) W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty.

  8. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej w tej lub innej szkole albo na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia.

 9. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z artystycznych zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może – na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego lub innego nauczyciela uczącego ucznia – dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

10. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 

   

 

§ 33

 

1. Za bardzo dobre osiągnięcia w nauce, za godne reprezentowanie Szkoły, uczeń ma prawo do nagród w postaci:

a) Nagrody rzeczowej,

b) Dyplomu uznania oraz listu gratulacyjnego dla rodziców,

c) Wpisu nazwiska ucznia na gazetce Samorządu Uczniowskiego,

d) Ustnej pochwały nauczyciela instrumentu głównego wobec całej klasy.

e) Świadectwa z wyróżnieniem, jeśli średnia ocen z wszystkich przedmiotów wynosi co najmniej 4,75. 

 

 

 

 

 

§ 34

 

1. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, a szczególnie niewywiązywanie się z obowiązków wymienionych w § 30 uczeń podlega karze w postaci:

a) ustnego upomnienia udzielonego przez nauczyciela instrumentu głównego wobec całej klasy,

b) nagany pisemnej udzielonej przez Dyrektora Szkoły i nauczyciela instrumentu głównego,

c) zawieszenia prawa do udziału w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez Szkołę,

d) dyscyplinarnego skreślenia z listy uczniów w przypadku, gdy uczeń w sposób rażący narusza normy współżycia społecznego i etyki.

 

 

§ 35

 

Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego podejmuje uchwałę upoważniająca Dyrektora Szkoły do skreślenia z listy uczniów w przypadku:

1. nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na 4 kolejnych zajęciach z instrumentu głównego oraz kształcenia słuchu i braku reakcji rodziców (po pisemnym 

ich powiadomieniu w terminie 2 tygodni),

2. gdy uczeń w sposób rażący narusza normy współżycia społecznego i etyki (narkotyki, zabór mienia ,przemoc fizyczna ucznia względem ucznia bądź ucznia względem nauczyciela ) i nie przestrzega postanowień statutu szkoły.

    

§ 36

 

1. Uczeń ma prawo w ciągu 7 dni od dnia udzielenia mu kary odwołać się od niej do Dyrektora Szkoły, a w przypadku skreślenia go z listy uczniów, do Komisji Odwoławczej.

2. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać opis motywów czynu nagannego, a także sposobów naprawy wyrządzonego zła oraz winno być zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski oraz nauczyciela instrumentu głównego.

3. Od kary nie ma prawa odwoływać się uczeń, który:

a) był już karany za podobny czyn,

b) w sposób rażący narusza normy współżycia społecznego i etyki.

4. Decyzję o ewentualnym zawieszeniu, złagodzeniu lub cofnięciu kar wymienionych w § 34 podejmuje Rada Pedagogiczna w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu wpłynięcia podania.

5. W sprawach odwołań od decyzji o skreśleniu z listy uczniów decyzję o złagodzeniu kary, jej zawieszeniu lub skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Dyrektora Szkoły podejmuje Komisja Odwoławcza, powołana przez Dyrektora Szkoły, w składzie:

a) Dyrektor Szkoły-przewodniczący,

b) dwóch członków Rady Pedagogicznej,

c) przedstawiciel Rady Rodziców,

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

 

Decyzja o złagodzeniu kary skreślenia z listy uczniów może zostać podjęta wyłącznie 

w przypadku, gdy Komisja Odwoławcza stwierdzi niesłuszność postawionych zarzutów.

 

§ 37

 

O karach nałożonych na ucznia muszą być powiadomieni w formie pisemnej rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

1. Decyzja o skreśleniu ucznia polega na wykonaniu uchwały Rady Pedagogicznej poprzez pisemną decyzją administracyjną, podjętą przez dyrektora zgodnie z art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Decyzję należy wręczyć osobiście (za potwierdzeniem na kopii) lub drogą pocztową 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji uczniów do szkoły.

 

§ 38

 

O przyjęcie do: 

1) klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

2) klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

§ 39

 

Szkoła muzyczna prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie: 

1) poradnictwo obejmujące w szczególności informacje o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole;

2) lekcje przygotowawcze w których mogą uczestniczyć wszyscy kandydaci.

 

§ 40

1) Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły muzycznej.

2) Do wniosku należy dołączyć w przypadku:

1. Szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, w przypadku dziecka, które    w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat- opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej; 

2. Wniosek składa się w terminie od 1 marca do15 maja roku kalendarzowego. 

 

§ 41

1.  Dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się badanie przydatności. 

2.  Badanie przydatności szkole muzycznej I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień  

muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 

§42

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli tej szkoły komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

2.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) Podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć; 

b) Kandydaci oceniani są na podstawie badania słuchu, pamięci muzycznej, poczucia tonalnego i wyobraźni muzycznej, poczucia rytmu, budowy ręki i aparatu wykonawczego na dany instrument. Komisja ocenia kandydatów ilością punktów od 1 do 25, wystawiając ocenę wg następującej skali punktowej:

- celujący 25 punktów

- bardzo dobry od 21 do 24 punktów

- dobry od 16 do 20 punktów

- dostateczny od 13 do 15 punktów

- dopuszczający od 11 do 12 punktów

- niedostateczny do 10 punktów

Kandydat jest zakwalifikowany do szkoły otrzymując ocenę od dostatecznej do celującej.

3. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół badania przydatności, obejmujący w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności, oraz uzyskane przez nich oceny.

4. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 3, komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły. 

5. Protokół o którym mowa w ust. 3, jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia w danej szkole.

§ 43

1. Dyrektor szkoły, na podstawie wyniku kwalifikującego, o którym mowa w § 42 ust. 4, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący, o którym mowa w § 42 ust. 4 jest większa niż liczba miejsc dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów, którymi będzie: dojrzałość szkolna kandydata stwierdzona po krótkiej rozmowie z nim, przydatność aparatu wykonawczego kandydata na dany instrument.

3. Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danej szkole.

 

§ 44

1. Dopuszcza się możliwość ubiegania kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza.

2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora, spośród nauczycieli tej szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład komisji, jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata.

5. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuję decyzje o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.

6. Protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia w szkole.

 

§ 45

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty do szkoły w ciągu roku szkolnego.

2. Dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły do innej.

3. W przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy § 44.

 

§ 46

1. Różnice programowe zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w 

§ 44 i 45, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 47

Szkoła posługuje się pieczęcią urzędową i stemplem w pełnym brzmieniu zgodnie z przepisami 

o pieczęciach państwowych.

 

§ 48

Szkolny zestaw programów nauczania oraz wymagania edukacyjne obowiązujące 

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach

w nauczanych specjalnościach znajdują się w dokumentacji szkoły.

 

§ 49

Statut Szkoły został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 24 kwietnia 2008r. 

i przedstawiony organowi prowadzącemu Szkołę. Postanowienia Statutu mogą być zmienione 

w zależności od zmian przepisów prawa mającego związek z jego treścią, a także na skutek

zmian organizacyjnych i merytorycznych Szkoły.

Powyższy statut został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych  (Dz.U. z 2014, poz.1646).

Niniejszy statut został wprowadzony w życie w dniu 24 kwietnia 2008r., tekst jednolity

uchwalony 1 września 2015 roku.