Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Ignacego Jana Paderewskiego

w Kartuzach

 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U.2015. Poz. 1258)

 

 

§ 1

Założenia ogólne

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)  poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;

b)  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c)  motywowanie ucznia do dalszej pracy;

d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,   

     trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów;

e)  umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

     wychowawczej.

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania   

     poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen z 

     obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych;

b)  ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych;

c)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych;

d)  ustalanie końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i   nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych;

e)  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych  (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego;

f)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)  

     informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

§ 2

 

Ocenianie ucznia

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego.

 

2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 lit. a, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

4. Oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym.

 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

 

6. Zapowiedziane prace kontrolne (sprawdziany) obejmujące materiał przekraczający cztery ostatnie tematy, uczniowie otrzymują do wglądu na lekcji na czas omówienia, po czym oddają nauczycielowi, który przechowuje je do końca semestru.

 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (sprawdziany), o których mowa w ust.6 , udostępniane są uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w terminie ustalonym przez nauczyciela, nieprzekraczającym 14 dni od dnia omówienia sprawdzianu. 

 

8. Sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach uczniów:

a)  zebrania, koncerty klasowe;

b)  wywiadówki;

c)  konsultacje indywidualne z nauczycielami;

d)  wpisy do dzienniczka ucznia;

e)  pisemna informacja o szczególnych osiągnięciach ucznia (listy gratulacyjne itp.);

f)  informacja o przewidywanych ocenach (na co najmniej 14 dni przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej);

g)  informacja telefoniczna;

h)  dziennik elektroniczny

 

9. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali:

a)  celujący (6)

b)  bardzo dobry (5)

c)  dobry (4)

d)  dostateczny (3)

e)  dopuszczający (2)

f)  niedostateczny (1)

 

10. Wymagania na poszczególne oceny:

a) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który całkowicie spełnia wymagania edukacyjne dla danej klasy oraz wyróżnia się zaangażowaniem w życiu kulturalnym szkoły,

b) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który całkowicie spełnia wymagania edukacyjne dla danej klasy,

c) stopień dobry (4) oznacza, że uczeń nie całkiem spełnia wymagania edukacyjne, ale nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu,

d) stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń spełnił jedynie w zakresie podstawowym wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia,

e) stopień dopuszczający (2) oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie,

f) stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.

 

11. Oceny bieżące w dziennikach lekcyjnych piszemy pełną nazwą lub cyframi arabskimi (dopuszcza się stosowanie „+” i „-”) 

 

12. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne w dziennikach, a końcoworoczne w arkuszach ocen pisze się w pełnym brzmieniu. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

13. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:

a) egzaminy promocyjne;

b) przesłuchania półroczne w formie koncertów klasowych lub międzyklasowych;

c) konkursy szkolne i pozaszkolne;

d) koncerty klasowe, szkolne, pozaszkolne;

e) prace domowe:

- ćwiczenia;

- referaty;

- bieżące zadania techniczno-muzyczne;

- twórczość własna

f) sposoby ustne:

- odpowiedzi na pytania podstawowe;

- odpowiedzi na pytania problemowe;

- aktywność

g) Sposoby pisemne:

- krótkie (do 15 min.) niezapowiedziane kartkówki obejmujące materiał do czterech ostatnich tematów,

- prace kontrolne (sprawdziany), zapowiedziane z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem, obejmujące materiał przekraczający cztery ostatnie tematy;

    

 

§ 3

 

Klasyfikacja uczniów

 

1. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna (semestralna) polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

 

2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym:

a)  klasyfikację śródroczna przeprowadza się do dnia 31 stycznia; 

b)  klasyfikację końcoworoczną przeprowadza się najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

 

3. W szkole nie ustala się oceny zachowania.

4. Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest na co najmniej 14 dni przed końcoworocznym posiedzeniem rady pedagogicznej do poinformowania uczniów w czasie zajęć o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniów rodzice (opiekunowie prawni) powiadamiani są  formie przekazania kartki z przewidywanymi ocenami za pośrednictwem ucznia.

 

5. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywaną końcoworoczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust.11.

 

6. Podwyższenie przewidywanej oceny następuje w formie: instrument główny, fortepian dodatkowy oraz chór - prezentacja utworów przewidzianych do zrealizowania w danym semestrze, przedmioty teoretyczne w formie pisemnego sprawdzianu wiadomości lub odpowiedzi ustnej. Aby uzyskać wyższą niż przewidywaną końcoworoczną (semestralną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uczeń powinien złożyć ustną prośbę do nauczyciela danego przedmiotu najpóźniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Podwyższenie przewidywanej oceny odbywa się w następujący sposób: z zajęć edukacyjnych – instrument główny, fortepian dodatkowy, zespół instrumentalny oraz chór – uczeń prezentuje utwory przewidziane do zrealizowania w danym semestrze, z przedmiotów teoretycznych – uczeń pisze sprawdzian wiadomości lub odpowiada ustnie ze zrealizowanego materiału nauczania w danym semestrze.

 

7. Termin prezentacji utworów, sprawdzianu wiadomości lub odpowiedzi ustnej ustala nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z uczniem, nie później niż na jeden dzień przed planowanym terminem klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.

 

8. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą końcoworoczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 11, są zwolnieni z egzaminu promocyjnego.

 

9. Laureaci, o których mowa w ust.8, po ustaleniu lub uzyskaniu końcoworocznej (semestralnej) oceny z zajęć edukacyjnych artystycznych, otrzymują z tych zajęć celującą końcoworoczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

 

10. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 11.

 

11. Z przedmiotu - instrument główny, w klasach 2-4 cyklu czteroletniego i 2-6 cyklu sześcioletniego końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego, z zastrzeżeniem ust. 8.

 

12. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego dyrektor powołuje, co najmniej trzyosobową komisję, w skład której wchodzą:

a)  dyrektor jako przewodniczący komisji

b)  nauczyciel danego przedmiotu uczący ucznia

c) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu

13. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych. Oceny z egzaminu promocyjnego są następujące:

a)  stopień celujący (6)

b)  stopień bardzo dobry (5)

c)  stopień dobry (4)

d)  stopień dostateczny (3)

e)  stopień dopuszczający (2)

f)  stopień niedostateczny (1)

 

14. Na jakość wykonania artystycznego składa się :

a) aparat gry

b) zgodność wykonania utworu z tekstem nutowym

c) estetyka brzmienia

d) interpretacja utworu

e) pamięciowe przyswojenie utworu

 

15. Przez wysiłek wkładany przez ucznia rozumie się:

a) aktywność ucznia na lekcjach

b) oceny śródroczne

c) frekwencję

d) udział w koncertach szkolnych

e) stopień realizacji programu dla danej klasy 

 

16. Szczegółowe warunki i sposób oceniania przez komisję egzaminów promocyjnych w poszczególnych specjalnościach nauczanych w szkole:

a)  ocenę „celujący” (6) –  otrzymuje uczeń, który bez zarzutu od strony technicznej i w nowatorski sposób interpretuje program danej klasy; podczas zajęć samodzielnie i twórczo rozwijał własne uzdolnienia; zawsze był przygotowany do lekcji,

b)  ocenę „bardzo dobry” (5) –  otrzymuje uczeń, który opanował program egzaminu przewidziany w danej klasie i gra go bezbłędnie technicznie a jednocześnie interesująco muzycznie; w ciągu roku otrzymywał oceny dobre i bardzo dobre; włożył znaczny wysiłek pracy zarówno w prezentowanych na egzaminie promocyjnym utworach, jak i w utworach przygotowywanych i wykonanych w ciągu roku,

c)  ocenę „dobry” (4)  otrzymuje uczeń, który gra program danej klasy poprawnie pod względem technicznym i muzycznym, lecz z małymi niedociągnięciami, natomiast wysiłek pracy włożony w prezentowane na egzaminie promocyjnym utwory, jak podczas zajęć w ciągu roku był na średnim poziomie oraz uczeń otrzymywał oceny dobre i dostateczne,

d)  ocenę „dostateczny” (3)  otrzymuje uczeń, który gra z wyraźnymi brakami technicznymi i muzycznymi; włożył minimalny wysiłek pracy w przygotowanie utworów na egzamin promocyjny, jednak opanował podstawowe umiejętności programowe, które umożliwią mu dalszą naukę w szkole; w ciągu roku otrzymywał oceny dopuszczające i dostateczne (z przewagą tych ostatnich),

e)  ocenę „dopuszczający” (2)  otrzymuje uczeń, który gra program egzaminu promocyjnego z dużymi brakami technicznymi i muzycznymi; jakość wykonania nie została poparta pracą w ciągu roku; w bardzo ograniczonym zakresie uczeń opanował podstawowe umiejętności w grze na instrumencie; w ciągu roku otrzymywał oceny niedostateczne i dopuszczające; ocena ta nie promuje do klasy programowo wyższej,

f)  ocenę „niedostateczny” (1)otrzymuje uczeń, który nie potrafi zagrać utworów na egzaminie promocyjnym, bowiem nie opanował niezbędnego minimum podstawowych umiejętności określonych w programie danej klasy; w ciągu roku „uciekał” z lekcji, a jeśli był na zajęciach, to zupełnie nieprzygotowany; otrzymywał oceny dopuszczające i niedostateczne (z przewagą tych ostatnich); ocena ta nie promuje do klasy programowo wyższej; uczeń nie rokuje nadziei na rozwój muzyczny.

 

17.  Sposób oceniania: Ocenę proponuje i uzasadnia nauczyciel, następnie uzgadnia ją z pozostałymi członkami komisji. W razie różnicy zdań ocenę ustala się jako średnią arytmetyczną na podstawie ocen wystawionych przez poszczególnych członków komisji.

 

18. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, zawierający:

1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)  termin egzaminu;

4)  imię i nazwisko ucznia;

5)  zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;

6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

19. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły.

 

20. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

21. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

 

22. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć edukacyjnych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć dydaktycznych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wystawionej przez lekarza, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, inną poradnię specjalistyczną lub prośbę rodziców. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" lub „zwolniona”.

 

 

§ 4

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w § 3 ust.11  przeprowadza komisja egzaminacyjna. Przepis § 3 ust. 12 stosuje się odpowiednio. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów odbywa się w następującej formie: instrument główny, fortepian dodatkowy, zespół oraz chór w formie prezentacji utworów przewidzianych do zrealizowania w danym semestrze, przedmioty teoretyczne w formie pisemnego sprawdzianu wiadomości. 

 

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, a także imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 4, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.

 

9. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się także uczniowi realizującemu, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki lub spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

10. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą rady pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.

 

11. Uczeń, o którym mowa w ust. 10, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 5

 

Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki oraz być klasyfikowany i promowany poza normalnym trybem na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 6

 

Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji  i obejmuje podjęcie uchwał o:

a)  promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły;

b)  wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów

 

§ 7

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:

a) kształcenie słuchu, 

b) instrument główny, 

 

 

3. Uczeń,  który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 

§ 8

 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcoworoczna ocena klasyfikacyjna, 

a w przypadku przedmiotów wymienionych w § 7 ust. 2 – ocena niedostateczna albo dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.

 

2. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.

 

3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną lub z przedmiotów wymienionych w § 7 ust. 2 ocenę niedostateczną albo dopuszczającą,  z zastrzeżeniem ust. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza powoływana przez dyrektora szkoły komisja w składzie:

a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu;

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

7. Egzamin poprawkowy z instrumentu głównego w klasie pierwszej cyklu czteroletniego i pierwszej cyklu sześcioletniego, fortepianu dodatkowego, chóru, zespołów w poszczególnych klasach cyklu czteroletniego i sześcioletniego odbywa się w formie prezentacji ustalonego programu przewidzianego do zrealizowania w danym semestrze. Egzamin poprawkowy z kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych odbywa się w formie pisemnej pracy ucznia z zakresu wiadomości danego semestru, a z przedmiotu rytmika – dodatkowo w formie praktycznego sprawdzenia umiejętności rytmiczno-ruchowych. 

 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 7 ust. 1 i nie zdał egzaminu poprawkowego, podlega skreśleniu z listy uczniów.

 

§ 9

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

2. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala końcoworoczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6. Ustalona przez komisję końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, a w przypadku przedmiotów wymienionych w § 7 ust. 2 – oceny niedostatecznej albo dopuszczającej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.

 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2

c) zadania (pytania) sprawdzające lub program

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

9.Do protokołu, o którym mowa w ust. 7  dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

§ 10

 

1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 7, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.

 

2. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

3. Do ucznia, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków określonych w § 7, stosuje się odpowiednio § 10 pkt 1.

 

§ 11

 

Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 7 ust. 1.

 

§ 12

 

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz końcoworoczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał z wszystkich przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego kończy szkołę z wyróżnieniem.

 

 

§ 13

 

Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 

1.   W procesie ewaluacji WSO biorą udział:

a) uczniowie (na zebraniach SU)

b) rodzice (w czasie zebrań rodziców)

c) nauczyciele (podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej)

 

2. Po zakończeniu każdego roku szkolnego WSO podlega weryfikacji.

3. Wszelkich zmian w WSO dokonuje Rada Pedagogiczna, po zapoznaniu się z opinią zespołu analitycznego, w skład którego powinny wchodzić: Dyrektor Szkoły oraz przedstawiciele  Rady Pedagogicznej, uczniów i Rady Rodziców.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmują nauczyciele. Muszą być one zgodne z WSO.

2. W przypadkach nieobjętych WSO decyzje podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem 4 września 2017 roku, traci  moc Wewnątrzszkolny System Oceniania z dnia 1 września 2015 roku.